1. <mark id="rt8lo"></mark>

    <wbr id="rt8lo"></wbr>

     投资者关系

     INVESTOR RELATIONS

     财务指标摘要
     综合收益表 综合财务状况表 资本储备
     • 年份(人民币千元)
     • 2014(附注 1及附注 2)
     • 2015(附注 1)
     • 2016
     • 2017
     • 2018
     • 2017与2018比较(%)
     • 非流动资产
     • 10,123,614
     • 12,066,106
     • 12,612,387
     • 13,656,506
     • 13,317,676
     • -2.5
     • 流动资产
     • 6,500,438
     • 7,762,794
     • 9,281,003
     • 11,375,372
     • 10,518,538
     • -7.5
     • 资产总值
     • 16,624,052
     • 19,828,900
     • 21,893,390
     • 25,031,878
     • 23,836,214
     • -4.8
     • 流动负债
     • 8,598,118
     • 11,244,275
     • 7,069,405
     • 14,273,493
     • 10,221,281
     • -28.4
     • 非流动负债
     • 2,578,017
     • 3,475,941
     • 9,776,877
     • 4,577,542
     • 7,331,635
     • 60.2
     • 负债总额
     • 1,1176,135
     • 14,720,216
     • 16,846,282
     • 18,851,035
     • 17,552,916
     • -6.9
     • 资产净值
     • 5,447,917
     • 5,108,684
     • 5,047,108
     • 6,180,843
     • 6,283,298
     • 1.7

     附注:

     1.截至二零一五年十二月三十一日止两个年度各年的财务资料因本集团改由从成本模式至公允价值模式列示其投资性物业而有所修订。 另外,截至二零一五年十二月三十一日止年度的财务资料也因去年依据香港会计法则第3号业务合并临时账目所产生之调整而有所修订。

     2.截至二零一四年十二月三十一日止年度的综合损益表及于二零一四年十二月三十一日的综合财务状况表已重列以纳入于截至二零一五年十二月三十一日止年度于共同控制下所 收购实体的业绩。

     大香线蕉伊人精品超碰,美女黄禁止18以下看免费无毒,我被公么征服了,最新系列国产专区|亚洲国产